WijkontwikkeLAAR - Coproductie & Wijkteams
Coproductie in Park Schothorst

In het vakblad Groen van april staat mooi omschreven wat de kracht van coproductie is. Het is een manier van werken die recht doet aan de betrokkenheid die bewoners voelen bij deze groene long van Amersfoort. En door de grote invloed is er veel inzet en eigenaarschap. Ook bij een geladen onderwerp als bomen en bomenlanen. Het is echt een feest om zo met heel kundige en bevlogen bewoners samen te werken als procesbegeleider.

Welzijn op Recept

In dit artikel in Zorg&Welzijn wordt ik als kwartiermaker voor de Sociaal Wijkteams geïnterviewd over Welzijn op Recept. Een aanpak die collega's met veel overtuiging uitvoeren. Voor mij hoort dit bij de transitie en schort het er nog aan dat we de schotten tussen de Wmo en de Zorgverzekeringswet uit moeten slopen; dan kunnen we dit gezamenlijk gaan waarmaken en inzetten op wat mensen nodig hebben om een goed en gelukkig leven te hebben.  

Inzetten op preventie met Sociaal Wijkteams

Dit artikel in Zorg&Welzijn gaat over het inzetten op preventie met de Sociaal Wijkteams in Lelystad. We werden hier over benaderd omdat we dat met veel overtuiging doen, ondanks de druk om veel gesprekken te voeren. Met Elleke Leijten heb ik daar een workshop over gegeven op 'de dag van het wijkteam'.
Start renovatie 29 woningen Maarn na brede instemming 

Eind september start de renovatie van 29 huurwoningen in Maarn (Plantenbaan e.o.) van eigenaar SPF beheer. De renovatie maakt de woningen duurzaam, comfortabel en energiezuinig. Het is door de lagere stookkosten en zonnepanelen gelukt een stijging van de woonlasten te voorkomen. Door een bijzondere   5 dagen aanpak per woning is de overlast voor bewoners zo beperkt mogelijk. Met een aanpak 
op maat richting de huurders heb ik voor de zomer bijgedragen aan brede instemming van de huurders voor de renovatie.

Sociaal Wijkteams Lelystad starten met overgangsgesprekken AWBZ-Wmo
De vier Sociaal Wijkteams starten in oktober met het maken van ondersteuningsplannen voor bewoners die een AWBZ indicatie hebben en overgaan naar de Wmo. Om bewoners te laten zien wat ze van een team en een keukentafel gesprek mogen verwachten is in coproductie met de gemeente dit filmpje gemaakt :


Verder met ontschotten: zorg èn gezondheid in 'Lelystad in beweging'
Eigenlijk zijn er niet 3 transities (zorg, werk en jeugd) maar 4. Bij "gezondheid" aan de kant van de zorgverzekering is er ook veel in beweging met de wil om op preventie en het welzijn van mensen in te zetten. In Lelystad ligt er nu de kans met dit meerjaren programma dat voor bewoners logisch te combineren en te zorgen dat we zo slim samenwerken dat het voor een bewoner niet uitmaakt of je bij de huisarts, bij een loket of bij het sociale wijkteam aanklopt.

Doorontwikkelen Sociaal wijkteam voor transities 
Op uitnodiging van de gemeente Lelystad heb ik voor Welzijn Lelystad, Kwintes, MDF en Icare het concept van de sociale wijkteams doorontwikkeld. We kunnen daardoor de teams inzetten als preventieve manier van werken voor de transities AWBZ-WMO, jeugd en werk. 
Het principe blijft 'simpel, sluitend en dichtbij' met het verbinden van bewoners met de formele en informele netwerken in buurt en stad. Maar dan wel een open werkwijze waar àlle aanbieders van zorg en hulp op kunnen aansluiten; we zijn toch klaar met het maken van allemaal aparte structuurtjes ? 
Daarnaast met 'Welzijn op Recept' (aansluiting eerstelijns zorg), kwaliteit meten ook als we zonder indicaties werken, maatwerk in het op- en afschalen van intensievere zorg en hulp, participatie van bewoners die niet zomaar aan werk komen en mogelijkheden om met het CJG ook op maat een aanpak te leveren van gezinnen met veel problemen.

Gezamenlijke aanpak beheer park Schothorst slaat aan
Zaterdag 1 juni was de start van het 'meedenken' en 'meedoen' om park Schothorst (Amersfoort) vitaal te houden. Ruim veertig 'meedenkers' waren er en hebben zich opgegeven om een onderdeel verder uit te werken. We starten met het onderdeel waar de meeste animo voor is; het versterken van een ecologische verbinding langs het moerasje en een parkeerplaats. Deze invulling van participatie heb ik in opdracht van de gemeente Amersfoort ontwikkeld en neergezet. Het slaat duidelijk aan; op Twitter verschenen de volgende teksten:
Super goede, leuke en informatieve middag park #Schothort verzorgd door Gemeente #Amersfoort #compliment!

Prima bijeenkomst @Gem_Amersfoort om mee te denken over beheer van amersfoort.nl/parkschothorst…. Input werd serieus genomen Compliment! #Zokantook

Het project en de aanpak is te volgen via een nieuwsbrief en website, zie:


Kracht van bewoners in coproductie
Als gastdocent van het CROW geef ik 12 juni weer deze eendaagse cursus. Bewoners of ondernemers starten steeds vaker een initiatief dat leidt tot een ontwerpproces. Dat zorgt voor een andere en meer gelijkwaardige rolverdeling (coproductie) die meer ruimte biedt voor creativiteit en kracht van die bewoners. Ik geef tijdens deze cursus handvatten en speel in op de vraagstukken waar de cursisten mee worstelen in hun praktijk. Het is erg leuk om zo met bewoners echt samen te werken, maar het komt niet vanzelf dus... hoe doe je dat nou ? Meer info via het CROW: http://www.crow.nl/nl/Cursussen/cursusdetail?code=4402

Hoog rendement sociaal wijkteam
1 euro investeren geeft een opbrengst van 1,60 euro. Waar vind je dat nog ? Lees er meer over in bijlage, de "Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse" van 4 jaar sociale wijkteams in Leeuwarden, model voor o.a. Lelystad en Amersfoort
MKBA_Leeuwarden.pdf (PDF — 1 MB)


Inspirerende voorbeelden voor 
de stad "op ooghoogte"

 “The City at Eye Level  is een collectie met lessen voor planners, eigenaren, managers en ontwerpers.  Ik heb er een bijdrage aan geleverd met het concept dat ik met de gemeente Amersfoort en de Alliantie heb ontwikkeld en uitgevoerd bij het renoveren van een aandachtsbuurt. 

In de plint van een flat in Liendert hebben we eenvoudige en betaalbare ruimten voor startende ondernemers gemaakt 
(bladzijde 170).

Naast inspirerende voorbeelden uit wereldsteden bevat het boek interviews, onderzoeksartikelen en praktische lessen om in eigen stad in praktijk te brengen.
Stedelijke plinten, de begane grond van gebouwen zijn belangrijk voor de beleving van de stad. De plint beslaat misschien maar 10% van het gebouw, maar bepaalt 90% van de beleving. Wie door de stad loopt, ervaart bewust of onbewust op ooghoogte de omgeving en voelt zich daardoor thuis in de stad, of juist niet. En die beleving is weer cruciaal voor de stedelijke economie.

download van het hele boek van Stipo:


download van het deel met het voorbeeld in Amersfoort:


download conclusies en lessen :Sociale wijkteams Lelystad: Simpel, sluitend en dichtbij.
In alle 4 stadsdelen is een sociaal wijkteam actief die dichtbij mensen is georganiseerd. De teams draaien nu vanaf de opzet een jaar. Simpel, sluitend en dichtbij is het motto van de teams die ik als WijkontwikkeLaar mee heb ontwikkeld. Nu begeleid ik als interim bij Welzijn Lelystad de doorontwikkeling met o.a. de koppeling met het WMO loket. 

Het werkplan van de teams laat zien hoe het werkt en wat de resultaten zijn:Blijvend succes bedrijfsruimtes voor starters
De plint met bedrijfsruimten voor startende ondernemers in Liendert (Amersfoort) is uitgebreid met 5 extra ruimten. Een blijvend succes voor het concept dat door WijkontwikkeLAAR mee is ontwikkeld.
Workshop Stadstuin Amersfoort

De Stichting Stadstuin staat voor veranderingen: nieuwe mensen en meer invloed van bewoners. Ik heb een workshop geleid om het denken daarover op gang te krijgen. Er is de overtuiging dat dit concept nog vele jaren mee kan met het motto: groot denken en klein handelen. Betrokkenheid op kleine schaal.

Adoptie openbare ruimte Breda  een blijvertje
Sinds maart is het aantal aanvragen om stukken openbare ruimte te adopteren verdubbeld naar ruim 230. Bij de start ging het veelal om het redden van groen dat zou worden versimpeld, nu speelt dat niet meer en zet de groei door. De klanttevredenheid is groot. Zie de website en participatiekaart

Participatie-traject seniorenflat leidt tot fietsenstalling met zelfbeheer.
Op verzoek van de Alliantie hebben bewoners van de Molendijkflat in Amersfoort met ondersteuning van WijkontwikkeLAAR een systeem opgezet waarop ze zelf het beheer van de fietsenstalling kunnen gaan voeren. Op die voorwaarde kan de fietsenstalling nu uitgebreid worden.


Meedoeners en Meedenkers bij beheer Park Schothorst
Park Schothorst is voor veel Amersfoorters belangrijk. Een 112 ha open en groene long in de stad. Voor het beheer en het vitaal houdenvan het park hebben zich in korte tijd 35 meedenkers en doeners opgegeven. 
Adoptie openbare ruimte Breda slaat aan.
Er gebeuren prachtige dingen binnen het project "Hart voor je Buurt", Breda lijkt de juiste manier gevonden te hebben om de kracht in de wijk aan te spreken. Met ondersteuning van WijkontwikkeLAAR staat er een concept met op dit moment 166 aanvragen om een stuk openbare ruimte zelf te onderhouden.


Innovatie in Lelystad: 4 integrale wijkteams gaan WMO-kanteling in de praktijk brengen
Met ondersteuning van WijkontwikkeLAAR zijn in alle 4 de stadsdelen nieuwe wijkteams gestart. De aanpak van overlast en onderhoud is al op wijknivo georganiseerd, nu gaan de teams zich in een vernieuwde samenstelling richten op slimme samenwerking uitgaande van eigen kracht en voorzieningen in de wijk bij zorgvragen.
 
 
Wijkdeals: bewoners adopteren groen, straten &pleinen in Breda
In Breda is de adoptie van groen gestart. Het is een nieuwe invulling van "Hart voor je Buurt". De gemeente ontwikkelt met WijkontwikkeLAAR wijkdeals waarbij bewoners, scholen, verenigingen en ondernemers een stuk openbare ruimte adopteren en onderhouden. Een nieuwe vorm van Eigen Kracht. Een veelbelovende start is gemaakt met ruim 110 aanmeldingen om een stuk groen te adopteren.
 
 
Onderling sms alarm helpt bij veiligheid
Met je Buurt een onderling SMS alarm starten is makkelijker dan je denkt. Niet alleen bij verdachte situaties maar ook om onderling te helpen als je alleen thuis bent en een ongeluk krijgt. Wie er is in de straat reageert. Mooie moderne invulling van elkaar helpen. 
 
Een filmpje over hoe het werkt:  Heemstede starten eigen sms-alert
 
Hier kun je de handleiding dowwnloaden: 
 
 
 
Wijkteams in IJsselstein aan de slag met centrale rol bewoners
 
Nieuwe tijden, nieuwe rollen....in IJsselstein heeft welzijnsstichting Pulse (in plaats van de gemeente) het voortouw genomen om met 2 wijkteams te starten en die ook aan te sturen, daarin geadviseerd WijkontwikkeLAAR. In de wijkteams werken professionals van welzijn, politie, corporatie, gemeente, zorg en onderwijs doelgericht samen aan de leefbaarheid. Centraal staat wat bewoners zelf kunnen om problemen aan te pakken, aanvullend daaraan zet het wijkteam professionele capaciteit in. Ik coach de voozitters van de wijkteams in hun nieuwe rol.
 
Opknapbeurt Horsten gestart
 
In deze tijd van bezuinigen is het gelukt gezamenlijk als gemeente en woningcoporatie te investeren in een pragmatische opknapbeurt voor de Horsten in Liendert, Amersfoort. Ik heb met de Alliantie een heel betaalbaar concept ontwikkeld die het gebied veel veiliger en leefbaarder maakt. Ondergronds afval, extra parkeerplekken, veel openheid en zicht op het waterwingebied, cameratoezicht... 
 
Een steun in de rug voor bewoners in de Buurt BV
flyer Horsten.pdf (PDF — 588 KB)
De beeldende flyer vind u hier:
 
 
 
'Je moet de mensen niet pamperen, maar faciliteiten bieden'.
 
'Simpel maar doeltreffend' is de omschrijving in het oktober magazine Plein van FNV woondiensten.
Startende bedrijfjes huren een verbouwde garage tegen een zeer lage huurprijs. Het gezamenlijke project dat ik voor Amersfoort met de Alliantie heb neergezet slaat duidelijk aan.
 
 
Lees het hele artikel deze link:
 
 
 
Maatwerk adies voor startende ondernemers slaat aan
 
Na een volle zaal de eerste keer is het aantal startende ondernemers verder gegroeid. Maandag 12 september waren er 14 startende ondernemers op het 'ondernemersloket' in het AV Werkpunt in Liendert (Amersfoort). Het was stevig aanpakken. Ervaren ondernemers van ondermeer de Rotary Amersfoort-West hielpen de starters met hun bedrijfsplan door de vinger op de zere plek  te leggen en daarna advies op maat te geven. Voor de starters heel leerzaam en een mooie laagdrempelige voorziening in de wijk. Voor de adviseurs een mooie vorm van maatschappelijk ondernemen die veel voldoening geeft. Met veel kennis en inzet van ondernemers van de Rotary Amersfoort West, Rabobank, Stichting Sebou, Vereniging Amersfoortse Zelfstanigen, KvK, IMK... En dat werkt. Een mooi onderdeel van de wijkeconomie.
 
Participatie is leuk....
advies vrienden waterwingebied
 
De vrienden van het waterwingebied in Amersfoort hebben een prima advies gegeven over de manier waarop vanuit de Horsten er een mooie overgang naar het waterwingebied gemaakt kan worden. En hoe we tegelijk meer auto's kwijt kunnen want dat willen de bewoners heel graag.
 
Voorwaarden: neem elkaar serieus, neem de tijd, ga er kijken en wees niet bang voor elkaar.
 
Nieuwe startende ondernemer
 
Een nieuwe startende ondernemer aan de slag in de bedrijfsruimten aan de Havikshorst. Hier pakken mensen kansen http://www.chicachic.nl
 
 
Nieuwe CROW cursus
Succesvolle Openbare Ruimtes
 
CROW heeft de cursus Succesvolle openbare ruimtes ontwikkeld. Samen met een aantal gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke- en welzijnsorganisaties heb ik meegewerkt aan het ontwikkelen van de cursus.  Ik ben één van de gastdocenten van de cursus.
De cursus geeft handvatten bij vraagstukken rondom de inrichting van woon- en leefomgeving. Lees verder via onderstaande link.